Troonrede en miljoenennota 2019, wat kunnen zzp’ers verwachten?

door onze redactie
Met het voorlezen van de troonrede heeft Koning Willem Alexander het parlementaire jaar officieel geopend. Hieruit kunnen voorzichtige conclusies getrokken worden wat we als zzp’er kunnen verwachten. Bij deze vorige zin ligt de nadruk echter wel heel sterk wel op het woord “voorzichtig”. De troonrede had een gematigd positieve toon, maar tussen de regels door waren er ook andere geluiden te horen.

De woorden die volgden na het traditionele “leden van de staten generaal”, waren gematigd positief maar met een duidelijke slag om de arm. Uit de troonrede viel op te maken dat de regering de intentie heeft om dit sterke land nog beter te maken en dat de economische voorwaarden hiervoor aanwezig zijn. De verwachting is dat de economie in 2019 voor het zesde jaar op rij zal groeien. Het nationaal inkomen zal toenemen, de staatsschuld zal lager zijn en de werkloosheid zal afnemen. 

Hoewel er in de troonrede is aangegeven dat “Nederland beter is voorbereid op toekomstige economische schokken” werd er ook een duidelijke waarschuwing meegegeven. De minister van financiën, Wopke Hoekstra, gaf aan dat de sterke fundamenten van de Nederlandse economie “geen garantie zijn voor een toekomstige voorspoed”. Hiermee refereerde hij naar de gevolgen die de Brexit, de economische ontwikkelingen in omliggende landen zoals Italië en Turkije en het handelsconflict tussen Amerika en China.   

Wat voelt de burger in de portemonnee?

“Meer mensen moeten concreet merken dat het goed gaat: thuis, op het werk en in de wijk.”, waren de letterlijke woorden die in de troonrede te beluisteren vielen. De miljoenennota en de rijksbegroting sluiten hierop aan. Er is aangekondigd dat de koopkracht van ongeveer 95% van de Nederlandse huishoudens er met 1,5% op vooruit zal gaan. Deze vooruitgang zal vooral een fiscaal karakter hebben, mede door de in de troonrede aangekondigde “modernisering van ons belastingstelsel”. De inkomstenbelasting zal onder de naam “vlaktaks” een verandering ondergaan. De huidige vier schijven worden vervangen voor twee schijven, met lagere tarieven. 

Sceptici vragen zich echter af of dit voorgespiegelde voordeel daadwerkelijk in de portemonnee merkbaar zal zijn. Het lage Btw-tarief, zoals op dagelijkse boodschappen, zal stijgen van 6 naar 9 procent en de zorgkosten zullen zeker omhoog gaan. Lang niet iedereen is er dan ook van overtuigd dat de portemonnee volgend jaar echt wat zwaarder zal zijn dan dit jaar. 

Wat kunnen zzp’ers het komende parlementaire jaar verwachten?

Vanzelfsprekend wordt er in de troonrede niet inhoudelijk ingegaan op specifieke zaken, maar er werd wel gerefereerd aan de sociaal-economische structuur van ons land, in combinatie met de gunstige economie. Uit de troonrede viel te concluderen dat het wetsvoorstel Arbeidsmarkt in balans (WAB) nog altijd hoog op de agenda van de regering staat. Door dit wetsvoorstel moet het voor werkgevers minder risicovol worden om mensen een vast contract aan te bieden, iets wat natuurlijk minder gunstig uit kan pakken voor zzp’ers. 

Daarnaast werd nogmaals letterlijk aangegeven dat “zzp’ers die bewust kiezen voor het ondernemerschap niets in de weg wordt gelegd”. Er werd aangegeven dat de regering schijnzelfstandigheid wil tegengaan. Hiermee wordt duidelijk aangegeven dat zzp’ers en werknemers elkaars concurrenten zijn op de arbeidsmarkt. Ook dit steeds dikker wordende dossier ligt nog steeds op de bureaus van de ambtenaren van minister Koolmees van sociale zaken (naast het behoorlijk gevulde pensioendossier overigens). 

Dit dossier zal het komend jaar zeker dikker worden. Het invoeren van het minimum uurtarief als voorwaarde om als ondernemer gezien te worden is in strijd met de Europese regels en lijkt lastig te handhaven gezien het feit dat veel zzp’ers per opdracht of product betaald worden. Het gevolg is dat deze plannen wel benoemd staan in de rijksbegroting, maar dat er géén concrete bedragen (de verwachting is dat dit tussen de 15 en 18 euro zal liggen) in worden genoemd. 


Zelfstandigenaftrek in verhouding met de premiebetaling voor verzekeringen en pensioenen?

Fiscaal gezien is er eigenlijk weinig concreet nieuws gekomen uit de miljoenennota van 2019. Dit komt door het wat vrijblijvende karakter waarmee de zelfstandigenaftrek voor ondernemers is beschreven. De macro-economische verkenning van het Centraal Planbureau geeft géén duidelijk uitsluitsel over dit onderwerp. 

Er wordt aangegeven dat een optie kan zijn om te kiezen om deze aftrek te koppelen aan de premiebetaling voor verzekeringen (voor arbeidsongeschiktheid en ziekte) en pensioenen. Dit is echter geen oplossing voor de concurrentie op arbeidskosten tussen werknemers en zzp’ers. Daarnaast is er binnen de regering een verdeeldheid over de uitvoer van de eventuele collectieve bescherming. 

Belastingdruk bovenmodale zzp’ers omhoog

Zoals uit dit artikel op te maken is, zijn lang niet alle plannen concreet geformuleerd. Een conclusie die wel getrokken kan worden is dat ook veel zzp’ers zullen profiteren van de fiscale voornemens. De gevreesde verhoging van het box 2 tarief zal niet zo hoog zijn als verwacht en de lastendruk met betrekking tot de inkomstenbelasting zal voor burgers en bedrijven in samenhang worden vormgegeven. Hiervan zullen vooral zzp’ers profiteren die een brutowinst hebben tussen de 30.000 en 60.000 euro. De belastingdruk voor bovenmodale zzp’ers gaat echter wel omhoog.

Een ander fiscaal nadeel voor de bovenmodale zzp’ers zal zijn dat de zelfstandigenaftrek beperkt wordt. Deze zal alleen maar tegen het tarief van de laagste schijf gaan. Zoals de plannen er nu voorstaan, zal dit 36,93% zijn, wat neer komt op een maximaal voordeel van 2907 euro netto.  

Miljoenennota 2019, kun je als zzp’er rustig slapen?

De vraag is of je als zzp’er rustig kunt slapen nu de plannen om van Nederland “een sterker en moderner land te maken” op de derde dinsdag in september bekend zijn gemaakt. 

Het antwoord is dat je dit zeker kunt doen, maar doe af en toe wel één oog open. Het landschap lijkt erg rustig, maar de kans dat er een storm op ons afkomt is niet uitgesloten. Veel plannen zullen concreet gemaakt worden en een behoorlijke impact hiervan behoort zeker tot de mogelijkheden. Er wordt immers géén garantie gegeven voor een toekomstige voorspoed.